Category: IOT

Home / Category: IOT

NodeMCU Kontrola pomoću Blynk-a

November 26, 2019 | IOT | No Comments

Ovaj post će objasniti kako se možete upravljati NodeMCU-om putem pametnog telefona (Android ili iOS) na jako jednostavan i brz način korištenjem Blynk platforme. Smartphone i NodeMCU se spajaju na internet i komuniciraju preko Blynk servera. Potrebno je instalirati Blynk aplikaciju: blynk (Google Play). A od hardvera za ovaj primjer se koristiti:

 • NodeMCU
 • Relej modul (1 kanal)
 • Kablovi

Potrebno ih je povezati kao na dijagramu:

 • (NodeMCU) GND – GND / - (Relej)
 • (NodeMCU) Vin – VCC / + (Relej)
 • (NodeMCU) D1 – IN1 / S (Relej)

Ukoliko ne postoji izvor napajanja od 5V, moguće je napajati NodeMCU preko USB porta. Ali i dalje mora biti spojem Vin sa NodeMCU na VCC releja.

Prvo je potrebno podesiti Blynk na mobilnom uređaju:

 • Otvori se aplikacija
 • Izvrši registracija
 • Klikne na Create New Project
 • Odabere ploča NodeMCU
 • Način povezivanja
 • Create

U ovom postupku se dobija token koji se može prosijediti na e-mail adresu, taj token je potrebno ubaciti u kôd  koji će se kompajlirati i prebaciti na NodeMCU.

Napomena: Token je jedinstveni identifikator koji je potreban za povezivanje hardvera sa pametnim telefonom. Svako ko ima token ima i pristup hardveru. Nije preporučljivo dijeliti ili javno objaviti token.

Nakon dobijanja tokena moguće je programirati NodeMCU preko Arduino IDE-a. Ukoliko nije intaliran Arduino IDE i esp8266 u board manager-u, potrebno je to uraditi kao u postu: NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija.

Dodaje se i Blynk biblioteka:

 • Sketch>Include Librsries>Manage Librsries
 • Type (All)blynk
 • [Blynk by volodysmr shymansky] Install

Pod Tools>Board menu bira se ploča NodeMCU 1.0 (ESP-12 Module)  i pod Tools>Programmer se izabere Arduino ISP. Nakon ovih podešavanja moguće je otvoriti blynk kod (File>Examples>Blynk>Boards_WiFi>NodeMCU) ili kopirati naredni kod:

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "token";
char ssid[] = "wi-fi ime";
char pass[] = "wi-fi password";

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

Compile (✓), Upload (→) i završeno je programiranje za NodeMCU. Sada je samo potrebno u mobilnoj aplikaciji dodati jedno dugme koje će paliti i gasiti relej:

NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija

November 26, 2019 | IOT | 1 Comment

Prva stvar je instaliranje najnovijeg Arduino IDE (razvojno okruženje gdje se piše kôd za aplikacije):

 • Posijeti se stranica www.arduino.cc/en/Main/software
 • Klikne na  Windows Installer, for Windows XP and up 
 •  JUST DOWNLOAD 
 • Pa se pokrene instalacija arduino-…-windows.exe

Za početak, treba ažurirati board manager sa prilagođenim URL-om. Otvori se Arduino IDE i prozor za podešavanja (File>Preferences). Zatim se URL ispod kopira u Additional Board Manager URLs:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Na OK se prihvate nova podešavanja, sada je moguće u Boards Manager-u instalirati esp8266:

 • Tools>Boards>Boards Manager
 • Type (All)esp8266
 • Install

Nakon instalacije, pojavljuje se INSTALLED tekst, može se zatvoriti Boards Manager. Bira se ploča NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) pod Tools>Board menu.

Ukoliko već nije NodeMCU priključen u računar, potrebno ga je priključiti putem micro-B USB kabla. Nakon što se priključi, dobije jedinstveni COM port. Na Windows mašinama to će biti nešto poput COM #. Odabere se taj serijski ulaz pomoću Tools>Port menu i podesi Upload Speed115200.

Nakon svih ovih podešavanja moguće je otvoriti prvu aplikaciju (File>Examples>ESP8266>Blink) ili kopirati naredni kod: 

void setup()
{
 pinMode(D0, OUTPUT);
}
void loop()
{
 digitalWrite(D0, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(D0, LOW);
 delay(1000);
}

Compile (✓),Upload (→) i NodeMCU bi trebao početi paliti i gasiti ugrađenu led diodu svakih 1s.

Napomena: Ako postoje problemi sa spajanjem, preporučljivo je pogledati prethodni post gdje se nalazi link za instalaciju drajvera:  NodeMCU ESP8266 Specifikacije

Čitaj dalje: NodeMCU: Kontrola pomoću Blynk-a

NodeMCU ESP8266 Specifikacije

November 26, 2019 | IOT | No Comments

NodeMCU je mikrokontroler sa  ugrađenim ESP8266 WiFi čipom. Za relativno malu cijenu moguće je nadgleadati i kontrolisati stvari s bilo kog mjesta na svijetu, što ga čini pogodnim za gotovo svaki IoT projekat.

ESP-12E Modul

ESP-12E modul koji sadrži ESP8266 čip sa Tensilica Xtensa 32-bitnim LX106 RISC mikroprocesorom koji radi na talasanoj frekvenciji od 80 do 160 MHz i podržava RTOS. Ima 128 KB RAM-a i 4 MB flash memorije za pohranu programa i podataka. ESP8266 integriše 802.11b/g/n HT40 Wi-Fi primopredajnike, tako da se on može povezati na WiFi mrežu (komunicirati s internetom) i kreirati vlastitu mrežu koja omogućava ostalim uređajima da se povežu na njega.

Za više detalja o ESP8266 čipu: ESP8266 Specifikacije
Za više detalja o ESP-12E modulu: ESP-12F Specifikacije

Napajanje

NodeMCU se napaja putem ugrađenog MicroB USB konektora. Alternativno, ako postoji izvor napona od 5V, može se koristiti VIN pin.GND pin je uzemljenje (0). Kako je raspon radnog napona ESP8266 od 3V do 3.6V, ploča ima LDO regulator napona kako bi se napon držao na stabilnih 3.3V. Može pouzdano napajati do 600mA, što bi trebalo biti više nego dovoljno kada ESP8266 povuče 80mA tokom RF prenosa.

Periferna oprema i Ulaz/Izlaz

NodeMCU ima ukupno 17 GPIO (eng. general-purpose input/output) pinova, pinovi opšte namijene za ulaz/izlaz se nalaze sa obe strane razvojne ploče i imaju: 

 • 1x  10-bit ADC kanal  (pretvara analogni u digitalni signal), 
 • 2x  UART interfejsa  (omogućavaju asinhronu komunikaciju – RS232 i RS485),
 • 4x PWM izlaza [~] (za pogon digitalnih motora sa rasponom frekvencija od 100Hz do 1kHz),
 • SPI interfejse  (omogućavaju sinhronu komunikaciju – SPI i HSPI),
 • I2C interfejse  (za spajanje svih I2C senzora i perifernih uređaja) i
 • I2S interfejse (ako se projektu dodaje zvuk).

Ugrađeni prekidači i LED indikator

NodeMCU sadrži dva dugmića RST i FLASH. RST smješten u gornjem lijevom uglu služi za restart ESP8266 čipa. FLASH u donjem lijevom uglu se koristi prilikom nadogradnje firmware-a. Također, ploča ima LED indikator koji se može programirati i povezan je na D0 pin na ploči.

Serijska komunikacija

Ploča ima CP2102 USB-UART kontroler koji pretvara USB signal u serijski i omogućava programiranje i komunikaciju sa ESP8266 čipom.

Download za drajver: CP2102 Driver

Čitaj dalje: NodeMCU Prva aplikacija